PHOTO / CHINA
People celebrate Hua Zhao Jie in Fujian, SE China
Published: Mar 12, 2023 07:49 AM
People perform to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)

People perform to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)


 
Performers display festival attire to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)

Performers display festival attire to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)


 
People in festival attire celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)

People in festival attire celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)


 
People tie colored ribbons to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)

People tie colored ribbons to celebrate Hua Zhao Jie, meaning Flower Festival, at a park in Fuzhou, southeast China's Fujian Province, March 11, 2023. (Xinhua/Lin Shanchuan)