INFOGRAPHIC / XINJIANG
Treasures in the Xinjiang Museum
Published: Jul 16, 2022 02:32 AM
Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT


Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT


 
Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT


 
Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT


 
Graphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT


 
GRaphic: Xu Zihe/GT

Graphic: Xu Zihe/GT