CHINA / CHINA GRAPHIC
Debunking Adrian Zenz’s lies on Xinjiang
Published: Mar 09, 2021 07:47 PM
Debunking Adrian Zenz’s lies on Xinjiang Infographic: Wu Tiantong/GT

Debunking Adrian Zenz’s lies on Xinjiang Infographic: Wu Tiantong/GT