CHINA / CHINA GRAPHIC
How heavy is Zhengzhou's rain?
Published: Jul 22, 2021 02:01 PM
Infographic: Wu Tiantong/GT

Infographic: Wu Tiantong/GT