CHINA / CHINA GRAPHIC
Xinjiang's GDP in 2021 grows 7% y-o-y
Published: Jan 23, 2022 10:54 PM
Xinjiang's GDP in 2021 grows 7% y-o-y. Graphic: Jin Jianyu and Xia Qing/GT

Xinjiang's GDP in 2021 grows 7% y-o-y. Graphic: Jin Jianyu and Xia Qing/GT