CHINA / CHINA GRAPHIC
Beautiful Xinjiang in numbers
Published: Jul 06, 2022 12:11 AM
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT


 
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT


 
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT


 
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT


 
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT


 
Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT

Beautiful Xinjiang in numbers Graphic: Feng Qingyin/GT